چهارم شخص مفرد
 

سلام

 

 

                

                           با دشتها چيز شگرفی نبود

                                      اگر پرنده ای که تو هستی

                                        هشت پرستو نمی شد

                                          در مجال بال پرانهايش

                                 زيباييت

                                     اوتوبانها را گيج می کند

                                     چنان که اتومبيل ها را

                           و بی آنکه دستی در کار بوده باشد

                            دکمه ها

                                     يکی

                                           يکی

                                                  يکی

                                                  رسيده می شوند و

 

 

                                                                 می افتند

 

                                      از تو چه خاطره ای دارم

                           آدم برفی از آفتاب چه خاطره ای دارد

                                    از تو چه خاطره ای دارم

                             ما نيم تنه های کهنه ای هستيم

                                    که در نفتالين خوابهايمان

                                   صدای باران گم شده است

 

                                     از تو چيزی از من نيست

                                    از من چيزی از من نيست

                      کاش می توانستم

                                       برايم بلند بلند بخندی

                   به مسير بادها فکر کن

                                            در سيبری

                              خاطره های خوب داشتن

                                                   چای را بجوش می آورد

....................................................................................

 

 

                                                        سال خوشی داسته باشيد


?جواد گنجعلي  | در شنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٤ |   | پيام هاي ديگران ()